Znaczenie premii oraz zasady ich przyznawania

Aleksandra Grębska

Pracodawcy coraz częściej dostrzegają potencjał tkwiący w premiowaniu swoich pracowników i wykorzystują je w swoich przedsiębiorstwach. Zacznijmy od tego czym w ogóle jest premia. Zazwyczaj definiuje się ją jako element wynagrodzenia, przyznawanego jako uzupełnienie podstawy płacy pracownika, której wysokość uzależniona jest od wypełnienia określonych zadań.

Aby premia działała skutecznie już od samego początku powinny zostać jasno określone warunki jej otrzymania. Przyznawanie premii może mieć dwojaki charakter: pozytywny i negatywny. Ten pierwszy polega na tym, że uzyskanie premii jest uzależnione od efektów pracy, benefity dostają tylko Ci, którzy wykazują ponadprzeciętne osiągnięcia. Odbywa się tutaj selekcja pracowników, na tych wyróżniających się oraz pracowników przeciętnych. Negatywny charakter premiowania z kolei polega na tym, że na początku ustalana jest kwota premii, którą dostanie za wykonanie wszystkich powierzonych mu obowiązków, a następnie w razie uchybień bądź niewykonania zadań odejmowana jest część czy też całość kwoty.

Istotnym pytaniem jest to, dlaczego warto inwestować w premię dla swoich podwładnych?

Otóż premia jest jednym z podstawowych czynników motywujących pracowników. Przede wszystkim sprawia ona, że nasi pracownicy pracują bardziej efektywnie, ponieważ wiedzą, co może im to przynieść. Jeśli zdobycie jej jest dla naszych podwładnych realne, chętniej podejmują działania dążące do jej otrzymania. Pokazuje ona również, jakie działania są przez firmę i kierownictwo pożądane, dzięki czemu pracownicy kierują swoje działania tak, jak życzy sobie tego władza przedsiębiorstwa. Poza tym pozwala również na zachowanie w firmie pracowników wysoko wykwalifikowanych i prowadzi do chęci samorozwoju wśród grupy. Charakteryzuje się także bardzo dużą elastycznością i zróżnicowaniem. Przynosi wiele korzyści przedsiębiorstwu bowiem wynagradza ona rzeczywiste efekty pracy. Dzięki przyznawaniu premii korzyści zyskują dwie strony – pracownik, który nagradzany jest finansowo za efekty swoich działań oraz firma, której pracownik pozwala na rozwój i podnosi jej efektywność.

Istnieje wiele rodzajów premii, w największym uproszczeniu możemy je podzielić na premie regulaminowe oraz uznaniowe, które stosuje się w prawie pracy. Premia regulaminowa wypłacana jest pracownikowi po spełnieniu określonych wcześniej warunków. Ważne jest tutaj aby zasady jej przyznawania były jasno określone, a zadania konkretne, po to aby można było w prosty sposób sprawdzić czy pracownik rzeczywiście spełnił warunki i należy mu się ten rodzaj premii – premia regulaminowa ma charakter roszczeniowy i możemy się domagać wypłacenia jej.  Premia uznaniowa z kolei jest tak naprawdę nagrodą przyznawaną podwładnym, którzy naszym zdaniem wykazali się wysoki zaangażowaniem w wykonywane zadania. Nie ma ona charakteru mierzalnego i pracownik nie może żądać jej wypłacenia. Wszystko zależne jest tutaj od kierownictwa firmy, które może przyznać bądź nie premię uznaniową.

Przyznawanie premii nie jest zadaniem łatwym, dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy lub narzędzia jakim jest Motiveo, które pomoże właścicielom przedsiębiorstw w rozwiązaniu tego problemu, np. przy pomocy statystyk sprzedażowych.