Zarządzanie przez cele

Aleksandra Grębska

Aleksandra Grębska

Bez kategorii

Zmotywowanie swoich pracowników do pracy nie jest prostym zadaniem. Warto zapoznać się z różnymi technikami motywacyjnymi, aby wybrać tę, która najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie. Jedną z takich technik jest „zarządzanie przez cele”.

Model ten zakłada, że podstawą sukcesu jest jasno sprecyzowany cel działań i stworzenie odpowiedniej drogi, aby ten cel zrealizować. Przedsiębiorstwa opierające się na tym modelu skupiają się na osiąganiu konkretnych, wcześniej sprecyzowanych postanowień. Nie jest to jednak taka prosta sprawa. Samo wyznaczenie celu jest dopiero początkiem drogi. Już na wstępie należy pamiętać o tym, aby cel dopasować do możliwości własnego przedsiębiorstwa, bo tylko wtedy cała grupa będzie w stanie go zrealizować. Następnie należy zająć się planowaniem działań, a później wprowadzaniem ich w życie.

Proces formułowania celu jest bardzo ważny i należy tutaj pamiętać o kilku kluczowych sprawach. Należy zastosować regułę SMART czyli: Specific, Measurable, Achievable, Rational oraz Trackable. Oznacza to po pierwsze, że cele nie powinny być ogólne, musimy wyrażać się jak najbardziej konkretnie, tak aby mogły być one podstawą do podejmowania odpowiednich działań. Po drugie musi być również mierzalny, tak by można było określić w jakim stopniu konkretne zadanie zostało wykonane. Po trzecie muszą one być możliwe do osiągnięcia oraz dopasowane do możliwości jednostki wykonującej. Następnie konieczne jest, aby cel był sensowny, racjonalny, a jego wykonanie przyczyniało się do sukcesu firmy. Ważne jest także aby zadanie było możliwe do prześledzenia oraz by w trakcie realizacji móc dowiedzieć się ile pozostało do zrealizowania go w 100%.

Koncepcja zarządzania przez cele pozwala na zaangażowanie w system zarządzania firmy również pracowników niższego szczebla, co pozytywnie odbija się na ich pracy.

Musi to jednak opierać się na dużym stopniu zaufania do swoich podwładnych oraz przekonaniu kierownictwa o umiejętnościach swojej kadry. Model ten pozwala na aktywne włączenie ich w działanie przedsiębiorstwa, a także odciąża nieco kierowników i dyrekcję. Ważne jest jednak, aby ustalanie celów odbywało się w obecności pracowników, tak aby sami mogli zdecydować czy są w stanie dane zadanie wykonać. Samo zadanie musi być dla niego jak najbardziej zrozumiałe, aby był w pełni świadomy tego, czego się od niego wymaga. Z kolei każde zadanie pojedynczej jednostki musi odnosić się do osiągnięcia celu nadrzędnego, a pracownik musi wiedzieć jak ważną rolę odgrywa w realizacji całego projektu.

W trakcie realizacji zadania, każda jednostka powinna otrzymać swobodę działania, jednak przy jednoczesnym bieżącym kontrolowaniu wyników. Dzięki temu kierownictwo ma ciągłą kontrolę nad sytuacją, zaś pracownik świadomy zbliżającej się oceny staranniej wykonuje powierzone mu zadania. Pozwala to również na uniknięcie bądź zniwelowanie w zarodku ewentualnych błędów w działaniach podwładnych oraz na dokonywanie na bieżąco odpowiednich korekt.

Podczas pracy nad przygotowaniem modelu motywacji przez cele warto skorzystać z narzędzia Motiveo, które w przejrzysty sposób pomaga w określeniu kluczowych czynników sukcesu danej strategii sprzedażowej. System ten pozwoli użytkownikom – zarówno przełożonym, jak i pracownikom – na opracowanie optymalnego i dostosowanego do specyfiki branży modelu motywacyjnego oraz śledzenie postępu zaimplementowanych działań.

Zarządzanie przez cele, jak każda technika motywacyjna, ma swoje plusy i minusy. Nie każda firma  jest w stanie sprawnie wprowadzić ten model w życie. Konieczne jest do tego poświęcenie dużej ilości czasu, a także sprawna i konsekwentna kadra kierownicza. Do pozytywnych aspektów możemy zaliczyć przede wszystkim zwiększenie wyników przedsiębiorstwa, a także podwyższenie zadowolenia pracowników, którzy czują się bardziej docenieni. Współpraca z kolei poprawia komunikację, co również przekłada się na wydajność zespołu.