10 filmów, które nauczą Cię czegoś o biznesie

Monika Szczurowska

Ciekawe ekranizacje potrafią nie tylko umilić czas, ale również stać się dobrą inspiracją. Obejrzyj filmy, dzięki którym poznasz interesujące, choć nie zawsze godne naśladowania, strategie biznesowe. Kilka z nich na pewno może okazać się dobrą lekcją dla finansistów.

Strategia jest ważna –Ojciec chrzestny” (1972) – klasyka klasyki i jeden z najwybitniejszych filmów historii światowego kina. Pomimo, że minęło już 45 lat od dnia jego premiery, to wciąż może być inspiracją. To historia sycylijskiej rodziny Corleone, której przewodzi wpływowy i rządzący żelazną ręką Don Vito. Pokazuje wciąż aktualne przesłanie – talent strategiczny, determinacja oraz życie pracą jest bardzo istotne w prowadzeniu własnej działalności. Jednak

filmweb.pl

filmweb.pl

Zachłanność nie popłaca – „Wall Street” (1987) – chyba najbardziej legendarny film o tematyce biznesowej. Akcja skupia się przede wszystkim na ekonomii i polityce. Gordon Gekko jest bezwzględnym finansistą, który dzięki jednemu telefonowi potrafi wzbogacić się o kilkaset milionów dolarów. Ten zachłanny mekler giełdowy stał się już synonimem nieuczciwego bogacenia się za wszelką cenę. Ekranizacja pokazuje świat ludzi, którzy w obliczu ogromnych pieniędzy muszą podejmować decyzje, mające wpływ nie tylko na nich, ale na tysiące innych osób. Przedstawia rzeczywistość giełdową i jej mechanizmy, a przy okazji uczy, że warto dokonywać wyborów zgodnych z własnym sumieniem.

filmweb.pl

filmweb.pl

Dalsze losy – „Wall Street: Pieniądz nie śpi” (2010) ­– to kontynuacja filmu z 1987. Gordon Gekko wychodzi z więzienia po odsiedzeniu ośmioletniego wyroku za oszustwa finansowe. Pozbawiony majątku, bez perspektyw na przyszłość, nie ma szans na powrót do finansowego świata. Nie zrezygnował jednak ze swoich ambicji i chce powrócić na szczyt. Warto obejrzeć, aby przekonać się jak potoczyły się dalsze losy bezwzględnego biznesmena.

filmweb.pl

filmweb.pl

Bądź zdeterminowany – „Aż poleje się krew” (2007) – opowieść o człowieku, który poświęca się całkowicie, bu­du­jąc naf­to­we im­pe­rium. Naraża własne życie, aby osiągnąć swój cel. Na początku swojej działalności jako samodzielny, drobny przedsiębiorca, odrzuca milionowe oferty naftowych gigantów. Osiągnął sukces przez ciągłą pracę. Film pokazuje, jak ważna w budowaniu własnego interesuj jest determinacja i zaangażowanie.

filmweb.pl

filmweb.pl

Po pierwsze: pomysł – „The Social Network” (2010), czyli hi­sto­ria po­wsta­wa­nia naj­więk­sze­go, jak do tej pory, sym­bo­lu XXI wie­ku – Facebooka. Film pokazuje, że sama idea nie wystarczy – o rynkowym sukcesie decyduje bowiem nie tylko innowacyjny pomysł. Często ulepszenie już istniejącego rozwiązania może okazać się intratnym interesem.

filmweb.pl

filmweb.pl

Jak stać się silniejszym – „Moneyball” (2011) to oparta na fak­ta­ch hi­sto­ria Billy’ego Beane’a, me­na­dże­ra klu­bu ba­se­bal­lo­we­go Oakland Athletics. Od­bu­do­wu­jąc skład dru­ży­ny przed ko­lej­nym se­zo­nem, wy­ko­rzy­stuje me­to­dy sta­ty­stycz­ne do wy­bo­ru no­wy­ch za­wod­ni­ków. To film o tym, jak można po­ko­nać in­tu­icję eks­per­tów matematycznymi sposobami. Pokazuje przede wszystkim, że do zmierzenia się z przeciwnikami najlepsza jest innowacyjność i nie­sza­blo­no­we my­śle­nie. Ponadto uczy, jak uczy­nić siłę ze swo­jej naj­więk­szej sła­bo­ści. Najważniejsze staje się od­mien­nie od oto­cze­nia myślenie oraz to, aby sku­tecz­nie re­ali­zo­wać swo­je pla­ny.

filmweb.pl

filmweb.pl

Radzenie sobie z narastającymi problemami – „Chciwość” (2011)odnosi się do wydarzeń w przededniu światowego kryzysu finansowego widzianego oczami bankierów. Nawiązuje do upadku Lehman Brothers. Pokazuje, że bezwzględnie zarządzający biznesmeni nie cofną się przed niczym, aby pozbyć się nic nie wartych aktywów. Odhumanizowany świat, w którym liczy się przede wszystkim pieniądz. To opowieść o lu­dzia­ch chroniących wła­sne kieszenie. Film skupia się na chłod­ny­ch kal­ku­la­cja­ch oraz po­dej­mo­wa­niu trud­ny­ch de­cy­zji. Nie obrazuje przy­czyn kry­zy­su, któ­ry jest tyl­ko jed­nym z wie­lu po­wta­rza­ją­cy­ch się zja­wi­sk w go­spo­dar­ce. Pokazuje natomiast, jak radzić sobie w ob­li­czu narastających problemów.

filmweb.pl

filmweb.pl

Ku przestrodze – „Wilk z Wall Street” (2013) – ten prawdopodobnie najbardziej znany film ostatnich lat o tematyce giełdowej, może być przestrogą dla młodych finansistów. Przede wszystkim z tego względu, że opowiada prawdziwą historię jednego z bardziej kontrowersyjnych bohaterów Wall Street. Pełen korupcji i malwersacji świat finansjery, całkowicie pochłania Belforda. Fortuna sprawiła, że poczuł się bezkarny. W końcu jednak musi ponieść konsekwencje swojego postępowania, jakie z moralnością nie miało zbyt wiele wspólnego.

filmweb.pl

filmweb.pl

Jak przekonać innych – „Steve Jobs: człowiek maszyna” (2015) – pokazuje postać Steve’a Jobsa, jako człowieka pełnego sprzeczności. To film przede wszystkim o wykraczaniu poza utarte schematy. CEO firmy Apple pokazany został nie tylko jako wielki wizjoner, ale także okrutnik. Warto jednak zwrócić uwagę na niezwykłą charyzmę tej postaci. Jego siła oddziaływania jest tak wielka, że każdy ze współpracowników chce znajdować się jak najbliżej szefa. W tym sensie, posiada wszystkie cechy dobrego biznesmena. Film pokazuje również, że jedną z najistotniejszych rzeczy jest pasja.

filmweb.pl

filmweb.pl

Nie tylko młodzi – „Praktykant” (2015 r.) – lekka komedia, która porusza bardzo istotny dzisiaj temat – obecności starszych ludzi w miejscach pracy. Główny bohater, nie czerpie przyjemności z wolnego czasu na emeryturze. Dlatego postanawia wziąć udział w programie „praktyki dla seniorów” i zaczyna pracę w firmie zajmującej się sprzedażą ubrań. To zabawna opowieść o tym, że starsi wiekiem pracownicy, mogą być niezwykle cenni, szczególnie dla młodych przedsiębiorstw. Przede wszystkim oferują swoją życiową wiedzę, która niekiedy może okazać się kluczowa.

filmweb.pl

filmweb.pl